Rozbudowa holu wraz z kasą Kina Piast w Ostrzeszowie

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Rozbudowa holu wraz z kasą Kina Piast w Ostrzeszowie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku użyteczności publicznej Kina Piast o konstrukcji murowanej, który jest zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 2316/5, 2316/7. Nowo projektowana część obiektu zaprojektowana została jako oranżynieria  będąca przedłużeniem holu głównego kina. Powierzchnia użytkowa części dobudowanej wynosi 37,6 m2 a kubatura 115,6 m3. Dach projektowany jest jako jednospadowy witryna aluminiowa przeszklona,  jedna ścian wykonana jako witryna aluminiowa z drzwiami, jedna ściana murowana. Kolorystyka witryn dostosowana do stolarki drzwiowej Kina – kolor ciemny brąz. Zamówienie obejmuje również wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia w części dobudowanej oraz ogrzewanie podłogowe. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym.

 

CPV:  45000000-7 - Roboty budowlane

 

 

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz dodatkowe informacje Zamawiającego:

Zamówienie powinno być wykonywane zgodnie z projektem oraz sztuką budowalną.

Realizacja zamówienia opiera się na pozwoleniu na budowę wydanym przez Starostę Ostrzeszowskiego nr 1.615.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.  zatwierdzającym projekt budowlany oraz udzielającym pozwolenie na budowę: Rozbudowa buynku użyteczności publicznej – Kino Piast

Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca wskazał osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane do reprezentowania go na placu budowy.

Zamawiający wymaga doświadczenia wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych odpowiadających zakresowi i przedmiotowi robót. Prace budowlane powinny być wykonane w sposób umożliwiający prowadzenie działalności w holu i kasie kina.

 

Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

- złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat OCK, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów do dnia 9 czerwca  2017 r.  do godz 12.00

- złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na Rozbudowę holu wraz z kasą Kina Piast w Ostrzeszowie ”

- Oferta powinna zostać przygotowana wg załączonego wzoru.

Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Artur Derewiecki, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 730 25 76, e-mail: [email protected]