Usługi

 

Reklama

Ostrzeszowskie Centrum Kultury oferuje reklamę podczas organizowanych imprez plenerowych oraz koncertów. Największym zainteresowaniem firm cieszy się reklama podczas Dni Ziemi Ostrzeszowskiej oraz Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej.
Oferuje również reklamę na budynku Kinoteatru oraz na sali kinowej. 
 
Zapraszamy do współpracy!
 
Słupy ogłoszeniowe

 - ul. Zamkowa (naprzeciwko baszty),

 - ul. Sienkiewicza (przy wlocie ul. M. M. Kolbego),

 - ul. Piastowska (przy wjeździe na parking przy szpitalu),

 - ul. Kwiatowa (przy wylocie ul. Różanej),

 - przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. 21 Stycznia (narożnik parku),

 - ul. Zamkowa – koło pawilonu PSS ,,Społem’’,

 - Rynek – przy wlocie ul. Gen. Sikorskiego od południa,

 - ul. Piastowska (przy wyjeździe z parkingu obok kinoteatru),

 - ul. Sienkiewicza (koło przystanku dworcowego PKS),

 - ul. Grunwaldzka (koło bloku nr 7),

 - przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. 21 Stycznia (narożnik parku),

 - przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Kwiatową,

 - przy parkingu w obrębie ulic Gen. Sikorskiego – Wąska,

 - przy parkingu koło baszty – wjazd od ul. Kaliskiej,

 - ul. Kąpielowa (obok Restauracji Zacisze),

 - ul. Przemysłowa (skwer obok ZUS),

 - ul. Dworcowa (obok dworca kolejowego),

- ul. Piastowska przy chodniku do parku przy ul. Piastowskiej (naprzeciw sklepu POLOMARKET),

- ul. Żeromskiego (skrzyżowanie z Reymonta),

- Olszyna – obok sali wiejskiej,

- Rogaszyce – parking przy Kościele

- Rojów – teren prywatny przy sklepie spożywczym  (przy drodze wojewódzkiej nr 449)

- Plac Kazimierza

- parking koło cmentarza od strony ulicy Ks. Sobierajskiego

- gablota przy OCK ul. Gorgolewskiego 2

 

Rozwieszanie plakatów jest prowadzone raz w tygodniu, w środy. W innym dniu tygodnia rozwieszanie plakatów jest możliwe za dodatkową jednorazową opłatą 90 zł netto. Szczegółwe zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych znajdują się w Regulaminie korzystania ze słupów ogłoszeniowych.

Ksero
Ostrzeszowskie Centrum Kultury oferuje usługi ksero format A3/A4.

 • 1 strona A4 - czarno-białe 0,40 zł
 • 1 strona A3 - czarno białe 0,60 zł
 • 1 strona A4 - kolor 1 zł
 • 1 strona A3 - kolor  2 zł
 • Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty.
 
Wynajem nagłośnienia
Ostrzeszowskie Centrum Kultury posiada sprzęt nagłośnieniowy umożliwiający nagłośnienie średniej wielkości imprez plenerowych i klubowych.
Konkurencyjne ceny oraz fachowa obsługa sprawiają, że korzystający z naszego sprzętu są zadowoleni.
 
Wynajem sali
Ostrzeszowskie Centrum Kultury posiada 2 sale na wynajem.
Sala widowiskowa na 300 miejsc, scena o wymiarach 10x5. Sala nadaje się na organizację koncertów, przestawień, sympozjów, konferencji. Posiada nagłośnienie.
Sala klubowa na ok. 50 osób nadaje się na organizację spotkań, prezentacji, małych koncertów i przedstawień
Cena wynajmu jest każdorazowo negocjowana i ustalana w zależności od charakteru imprezy.
 
 

Załącznik do zarządzenia  dnia 4 kwietnia 2018 r.

 Nr 2 / 2018 dyrektora OCK

 

REGULAMIN korzystania ze słupów

pozostających w użytkowaniu Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

 

§ 1.

1. Regulamin określa zasady umieszczania materiałów informacyjnych lub reklamowych, zwanych dalej materiałami, na 24 słupach i gablocie stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

2. Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta i gminy Ostrzeszów:

 - ul. Zamkowa (naprzeciwko baszty),

 - ul. Sienkiewicza (przy wlocie ul. M. M. Kolbego),

 - ul. Piastowska (przy wjeździe na parking przy szpitalu),

 - ul. Kwiatowa (przy wylocie ul. Różanej),

 - przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. 21 Stycznia (narożnik parku),

 - ul. Zamkowa – koło pawilonu PSS ,,Społem’’,

 - Rynek – przy wlocie ul. Gen. Sikorskiego od południa,

 - ul. Piastowska (przy wyjeździe z parkingu obok kinoteatru),

 - ul. Sienkiewicza (koło przystanku dworcowego PKS),

 - ul. Grunwaldzka (koło bloku nr 7),

 - przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. 21 Stycznia (narożnik parku),

 - przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Kwiatową,

 - przy parkingu w obrębie ulic Gen. Sikorskiego – Wąska,

 - przy parkingu koło baszty – wjazd od ul. Kaliskiej,

 - ul. Kąpielowa (obok Restauracji Zacisze),

 - ul. Przemysłowa (skwer obok ZUS),

 - ul. Dworcowa (obok dworca kolejowego),

- ul. Piastowska przy chodniku do parku przy ul. Piastowskiej (naprzeciw sklepu POLOMARKET),

- ul. Żeromskiego (skrzyżowanie z Reymonta),

- Olszyna – obok sali wiejskiej,

- Rogaszyce – parking przy Kościele

- Rojów – teren prywatny przy sklepie spożywczym  (przy drodze wojewódzkiej nr 449)

- Plac Kazimierza

- Parking koło cmentarza od strony ulicy Ks. Sobierajskiego

- gablota przy OCK ul. Gorgolewskiego 2

§ 2.

Osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Zleceniodawca, mogą umieszczać materiały na słupach po uzyskaniu zgody Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

 

§ 3.

 1. W przypadku słupów ogłoszeniowych materiały pochodzące z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, ogłoszenia urzędowe np. Dotyczące poboru do wojska, dotyczące wyborów, od  instytucji charytatywnych, ogłoszenia jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ostrzeszów są zwolnione z opłat. Dyrektor może zwolnić z opłat inne podmioty i instytucje na podstawie indywidualnej decyzji.
 2. Dla podmiotów stale korzystających ze słupów przewiduje się  zniżki – rabat od 10% do 30%.
 3. Za stale korzystającego uważa się taki podmiot, który ogłasza się co najmniej raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy.
 4. W okresie kampanii wyborczych Ostrzeszowskie Centrum Kultury gwarantuje miejsce na 10 słupach ogłoszeniowych dla każdego komitetu wyborczego. Plakaty wyborcze przyjmowane są nie później niż 7 dni przed datą  wyborów.

 

§ 4.

 1. Wywieszanie materiałów bez zgody Ostrzeszowskiego Centrum Kultury jest zabronione.  Od osób bądź podmiotów naruszających powyższy zakaz Ostrzeszowskie Centrum Kultury będzie dochodziło odszkodowania na drodze postępowania sądowego.
 2. Każdy materiał wywieszony za zgodą OCK powinien posiadać pieczątkę Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, przybitą w widocznym miejscu.

 

§ 5.

 1. Ostrzeszowskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz stan (niszczenie, zaklejanie, zrywanie itd.) wywieszonych materiałów.
 2. Ostrzeszowskie Centrum Kultury może odmówić wywieszania materiałów w przypadku,    gdy ich treść narusza obowiązujące normy esteyczno – moralne lub godzi w jego interes bądź właściciela słupów.

 

§ 6.

 1. Materiały, które mają zostać umieszczone na słupach winny zostać złożone w siedzibie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
 2. Materiały zostaną umieszczone na słupach po opłaceniu usługi w kasie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, a w uzasadnionych przypadkach po wpłacie na jego rachunek bankowy kwoty za zleconą usługę nie później niż 2 dni przed ustaloną datą wywieszania materiałów.
 3. Wysokość opłat reguluje cennik określony w § 7.

§ 7.

 1. Cennik netto za usługi wywieszania materiałów na słupach ogłoszeniowych:

1 Słup:

format do A3, B3- 6 zł + 23% Vat   

format A2 - 8 zł + 23% Vat               

format A1  - 12 zł + 23% Vat            

format A0 - 17 zł + 23% Vat           

format B2 - 9 zł + 23% Vat 

format B1 - 13 zł + 23%  Vat

format B0 - 18 zł + 23% Vat

/ekspozycja przez 7 dni, wywieszanie w czwartki/

 

2. Ustala się, że plakaty będą wywieszane wyłącznie we środy. W innym terminie możliwe jest wywieszanie plakatów za dodatkową jednorazową opłatą w wysokości 90 zł netto doliczaną do kosztów rozwieszenia plakatów.

3. W przypadkach szczególnych wymagań ekspozycji materiałów ogłoszeniowych dopuszcza się możliwość negocjowania cen, przy czym wówczas winna zostać zawarta odrębna umowa w formie pisemnej.

 

§ 8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018.

Załączniki: