Sprawozdanie finansowe Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za 2017 r. w skrócie.

Co roku Ostrzeszowskie Centrum Kultury przedkłada Radzie Miejskiej Ostrzeszów oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Jest to bardzo ważny i obszerny dokument przedstawiający finanse instytucji kultury oraz działalność statutową. Choć są to w większości liczby, tabelki, analizy, to jednak mają one dla działalności instytucji kultury podstawowe znaczenie.  Rok 2017 zakończył się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 6.391,11 zł , który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy instytucji kultury.  Koszty działalności OCK w porównaniu z rokiem 2016 spadły o 1% co przy rosnącej inflacji oraz kosztach usług świadczy o gospodarności w zarządzaniu budżetem. Po raz kolejny przychody własne OCK były wyższe niż dotacja podmiotowa  z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów i wyniosły 1.062.800 zł, co stanowiło 53% budżetu. Dotacja podmiotowa dla OCK wyniosła natomiast  925.800 zł, co stanowiło 47%. Większość podobnych instytucji kultury osiąga przychody własne na poziomie do 30%,  dlatego też przy takiej proporcji przychodów OCK mogło zorganizować więcej wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów.  Zgodnie z ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej środki z dotacji zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia oraz utrzymanie obiektów. Środki na działalność statutową, a więc przede wszystkim na organizację różnych imprez i wydarzeń kulturalnych OCK zarobiło na oferowanych usługach oraz prowadzonej działalności, w szczególności były to przychody z biletów kinowych, biletów na imprezy i do obiektów – 768.007 zł, różnego rodzaju wynajmów – 55.272 zł, reklamy – 32.665 zł, słupów ogłoszeniowych – 16.640 zł, , darowizn na rzecz OCK – 105.306 zł

Dotacja organizatora w kwocie 925.800 zł zł została wykorzystana na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, zakup towarów i usług, podatki i opłaty oraz koszty utrzymania Miejskiej Orkiestry Dętej. Przychody własne OCK w kwocie 1.062.800 zł po odliczeniu kosztów ich uzyskania zostały przeznaczony na działalność statutową instytucji kultury, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych oraz inwestycje. Były wydatkowane przede wszystkim na zakup towarów i usług (organizowane imprezy są finansowane ze środków własnych OCK), podatki i opłaty oraz amortyzację majątku trwałego, która pozwala na realizację inwestycji.

W 2017 r. przeprowadziliśmy kilka inwestycji  finansowanych z przychodów własnych OCK i dotacji zewnętrznej  z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 60.572 zł.. Najważniejsze z nich to przede wszystkim: wykonanie przyłącza kanalizacyjnego  i wodociągowego 43.138 zł, rozbudowa holu wraz z kasą kina 126.000 zł, wyposażenie kasy Kina 13.296 zł, modernizacja dachu kina 16.000 zł. Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy 218.189 zł.

Poza informacjami finansowymi sprawozdanie finansowe OCK za 2017 r.  zawiera również informacje dodatkowe dotyczące działalności statutowej. Poza stałymi, organizowanymi co roku imprezami takimi jak np. Koncert Noworoczny, Finał WOŚP, Dni Kultury Szkolnej, Eliminacje Ogólnopolskich Prezentacji Teatralnych oraz Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Strojne Jajo, Festiwal Tańca, Piosenki Przedszkolaków,   Festyn 3 Maja, Dzień Dziecka, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, Letnie Kino pod Basztą w ramach Leżakinowania, Koncerty operetkowe pod Basztą, Plener Malarski im. A. Serbeńskiego, Koncert Muzyki Wiedeńskiej, Koncert z okazji 11 Listopada, Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej, Ostrzeszowskie Zaduszki, Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową,  Jarmark Bożonarodzeniowy i inne,  zorganizowaliśmy również wiele imprez biletowanych poza stałym kalendarzem imprez. W 2017 odbył się m.in.: Koncert Rebeki, Polskiej Wersji  (hip hop), Fool-x Trio, Teresy Werner, spektakl Przyszedł mężczyzna do kobiety, Spektakl 2 połówki pomarańczy, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Koncert operetkowy, Balet Dziadek do orzechów, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Skczów Męczących, Kabaret Nowaki, Spektakl Co Pan tu robi?, Śląskie szlagiery i inne. Odbyło się wiele imprez bezpłatnych dla dzieci i dorosłych jak przedstawienia teatralne, Koncert Orkiestry Kameralnej NordWest, Tango Fogg,  koncert z okazji Dnia Kobiet, Koncert Bożonarodzeniowy, koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej Ostrzeszów i inne. OCK było również wielokrotnie  współorganizatorem imprez osiedlowych, szkolnych, środowiskowych. Koszt imprez biletowanych wyniósł w 2017 r. 134.174,25 zł a przychody  142.541,01 zł. Łącznie koszty imprez w roku 2017 wyniósł  422.051,46 zł, a  przychody z tych imprez: 210.507,77 zł. Brakujące środki na imprezy  pochodziły z przychodów własnych OCK.

W Muzeum Regionalnym  oraz Galerii OCK w ubiegłym roku zorganizowaliśmy  11 wystaw, z których 10 dotyczyły lokalnych twórców, artystów i kolekcjonerów. W Muzeum Regionalnym prezentowane były wystawy: grudzień/kwiecień Antoni Serbeński malarstwo, rysunek, grafika, kwiecień/maj wystawa modeli szkutniczych, maj/sierpień – wystawa linorytów E. Haladyna, sierpień/październik – wystawa szabel ze zbiorów P. Komorowskiego, październik/grudzień II Wystawa Fotografów Ostrzeszów 2017, grudzień/luty – wystawa lalek porcelanowych.

W galerii OCK prezentowane były wystawy: styczeń/luty - Michał Gruchocki „Portrety znanych i lubianych”, marzec - konkurs fotograficzny „Piękno Kobiety”,             kwiecień - Strojne Jajo,                wrzesień - wystawa poplenerowa- XX JUBILEUSZOWY PLENER MALARSKI,       grudzień – Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa multimedialna w wieży baszty kazimierzowskiej „Średniowiecze da się lubić!”. Wystawa jest czynna w okresie letnim w każdą niedzielę wakacji, podczas organizowanych imprez oraz dla chętnych zgłaszających się do Muzeum. Wystawę zwiedziło w ubiegłym roku 2000 osób, a zwiedzający często pokonywali dziesiątki i setki kilometrów, aby zobaczyć wystawę multimedialną, która została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2017 r. działały w OCK pracownie zainteresowań: Pracownia Wokalna, Plastyczna, Taneczna, Ceramiczna, Działań Twórczych, Kabaretowa, Chór 50+. W naszych Pracowniach uczestniczyło ponad 200 osób. Ponadto w OCK odbywały się regularne spotkania: cotygodniowe spotkania V BIESIADY, comiesięczne KOŁA FILATELISTYCZNEGO, 2 razy w tygodniu zajęcia Ogniska Muzycznego „Gama”, przez okres około pół roku – próby zespołu Dinozaury Rocka.

Rok 2017 był również bardzo dobry dla naszego Kina Piast. W 2017 r. największą frekwencję miały filmy:  Listy do M.3 – 4992 widzów Botoks – 3399 widzów, Ciemniejsza strona Greya - 2995 widzów, a z animacji Gru Dru minionki - 2206 widzów, Smerfy, Poszukiwacze zaginionej wioski – 1800 widzów.   W 2017 r. w Kinie Piast  było 44.718 widzów. Dla porównania w 2007 roku kino odwiedziło 12.264 widzów, w 2008 – 13.722, w 2009 – 11.979, w 2010 – 10.766. Po cyfryzacji Kina Piast w 2011 r. liczba widzów wyniosła 22.443, w roku 2012 padł rekord 29.621, w 2013 r. było to 27.176, a w 2014 r. 33.895 widzów.  W 2015 r. było rekordowo dużo widzów, bo 40.452 osób a w kolejnym roku 2016 44.817 widzów Liczba widzów pomimo otwarcia nowego kina w Kępnie utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. W 2017 r. kontynuowaliśmy w naszym kinie projekt Kino Konesera dofinansowany ze środków Filmoteki Narodowej. Projekt ten chcemy kontynuować w Klubie Filmowym jaki mamy zamiar stworzyć w jednej z sal OCK.  Na prace adaptacyjne pozyskaliśmy w bieżącym roku 20.000 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie co stanowi 50% kosztów. Na wyposażenie Klubu w wygodne sofy, sprzęt nagłaśniający, wyświetlający, ekran napisaliśmy projekt do PISF i  mamy nadzieję, że on również uzyska dofinansowanie.

W 2017 r. po kilku latach prac przygotowawczych wspólnie z Oficyną Wydawniczą Kulawiak wydaliśmy album Antoni Serbeński – malarstwo, rysunek, grafika. Album został wydany w nakładzie 600 egzemplarzy a  koszt jego wydania wyniósł 70.000 zł. Na digitalizację prac A. Serbeńskiego  wykorzystanych do albumu udało się nam pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 26.800 zł. Po ponad roku od wydania albumu do sprzedaży zostało jeszcze tylko około 150 egzemplarzy.

Pełna treść Sprawozdania finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za 2017 r.: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=10340

 

Artur Derewiecki

Dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

im. Antoniego Serbeńskiego