Dostawa biletomatów do dystrybucji biletów

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

„Dostawa biletomatów do dystrybucji biletów”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa DO Kina Piast w Ostrzeszowie 2 szt. biletomatów, urządzeń samoobsługowych do sprzedaży biletów umożliwiające również reklamę wydarzeń, których dotyczy sprzedaż biletów. Biletomat powinien być zintegrowany ze sprzedażą biletów realizowaną w kasie Kina Piast w Ostrzeszowie oraz sprzedażą internetową. System kasowy w kasie kina oraz sprzedaż internetowa odbywa się przez system dostarczany przez bilety24.pl Zamawiający dopuszcza inny równoważny system kasowy, jednak wymagane jest, aby system zainstalowany w biletomatach współpracował z systemem kasowym zainstalowanym w kasie Kina Piast.

Biletomat powinien mieć spersonalizowany interfejs dla Kina Piast – Ostrzeszowskie Centrum Kultury, mieć możliwość reklamy wydarzeń kulturalnych, repertuaru kinowego na monitorze ful HD nie mniejszym niż 21”, mieć możliwość dokonywania płatności  kartą, wydruk zakupionych biletów.

Wykonawca dokona dostawy, montażu, spersonalizowania i uruchomienia biletomatu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu pod adresem:

 1 szt. - ul. Gorgolewskiego 2 – Ostrzeszów, hol Kina

1 szt. ul. Kąpielowa 4 – Ostrzeszów, Hol Krytej pływalni

Do każdego z dostarczonych biletomatów zostaną dołączone spersonalizowane bilety Kina Piast w ilości maksymalnej pojemności podajnika biletów.

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz dodatkowe informacje Zamawiającego:

Zamówienie powinno być wykonywane zgodnie z warunkami umowy oraz wg najwyższej staranności Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

Zamawiający wymaga doświadczenia wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do sprzedaży biletów. Wykonawca powinien wykonać minimum 1 takie zamówienie.

Wykonawca przed odbiorem biletomatów dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi biletomatów.

 

Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

- złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat OCK, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów do dnia 12 lipca  2019 r.  do godz. 15.00

- złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Dostawa biletomatów do dystrybucji biletów ”

- Oferta powinna zostać przygotowana wg załączonego wzoru.

- Termin wykonania robót: 31 sierpnia 2019 r.

Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Artur Derewiecki, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 730 25 76, e-mail: [email protected]