Konkurs na mural inspirowany kulturą lub historią

KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU INSPIROWANEGO KULTURĄ  lub HISTORIĄ 

UWAGA!! W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem informujemy,

że rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte na maj br. O szczegółach będziemy informować

 

Regulamin

I. Organizator

Organizatorem konkursu na projekt i  wykonanie muralu jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów

II. Opis przedmiotu konkursu na projekt i wykonanie muralu

1. Cel konkursu na projekt i wykonanie muralu:

Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie  budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2.

2. Tematyka muralu:

MURAL INSPIROWANY KULTURĄ lub HISTORIĄ, w szczególności Ostrzeszowa. Kolorystyka muralu powinna nawiązywać do otoczenia. Mural powinien być inspirowany kulturą lub historią, szczególnie lokalną.

3. Lokalizacja muralu:

Ściana  budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2. Wymiar ściany około szer. 540 cm x wys. 900 cm (foto załącznik nr 2 ściana do malowania to szara wnęka obejmująca również białe tło na zdjęciu ). Ściana jest pokryta wygładzoną zaprawą klejową, powierzchnia jest porowata.

4. Technika muralu:

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb stosowanych do malowideł ściennych (np. sprayów). Po wykonaniu muralu konieczne jest jego zabezpieczenie

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.

2. Uczestnik konkursu na projekt muralu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą konkursową portfolio lub adres strony internetowej gdzie się znajduje. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, posiadających doświadczenie w tym zakresie oraz dorobek twórczy.

3. Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

4. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji i kolorystyki do miejsca, w którym powstanie mural.

5. Uczestnikiem konkursu na projekt muralu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt i wykonanie muralu jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.

6. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.

7. Wykonanie muralu przez Uczestnika konkursu jest obowiązkowe.

IV. Prawa autorskie

1. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie

do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy

konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu

wykorzystania materiałów jako własnych.

2. Autor zwycięskiej pracy przekazuje nieodpłatnie na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do nadesłanego projektu (w tym projektu skorygowanego przez Organizatora po uprzedniej konsultacji z Uczestnikiem, zgodnie z Regulaminem) na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie projektu (jego wizerunku) dowolną techniką, w szczególności cyfrową lub drukarską;

b) publiczne eksponowanie projektu, zwycięskiej pracy (jego wizerunku) na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Organizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych Organizatora;

c) wykonywanie praw autorskich z ppkt. a), b) odbywa się w ramach działalności statutowej Organizatora;

d) Organizator upoważniony jest do wykorzystania pracy w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.

4. Przekazanie praw autorskich odbędzie się na podstawie umowy na projekt i wykonanie muralu.

3. Zgłoszenie Konkursowe projektu powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami

obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

V. Zgłoszenie do konkursu na projekt i wykonanie muralu

1. Projekt powinien się składać z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku z projektem. Projekty należy składać w formie elektronicznej w pliku JPEG na nośniku danych w rozdzielczości  300 DPI i wydrukowane na papierze w formacie A4 w kolorze.

2. Do projektu należy załączyć szacunkowy kosztorys jego realizacji uwzględniający przygotowanie elewacji, koszt profesjonalnych farba elewacyjnych z niezbędnym sprzętem, zabezpieczenie antygraffiti oraz czas niezbędny na realizację dzieła. Koszty te poniesie Organizator.

3. Wraz z projektem należy złożyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Projekty zawierające:

1) wypełnioną kartę zgłoszenia,

2) portfolio lub wskazanie adresu internetowego na którym znajduje się portfolio Uczestnika konkursu,

3) projekt muralu,

4) szacunkowy kosztorys realizacji projektu

należy przesyłać tradycyjnie pocztą, dostarczyć osobiście w formie drukowanej na adres:

Ostrzeszowskie Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na mural” w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia do Organizatora).

2. Prace złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1., nie wezmą udziału w konkursie i nie będą rozpatrywane oraz zostaną komisyjnie zniszczone.

VII. Sposób oceniania prac konkursowych

1. Zgłoszone do konkursu projekty muralu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.

2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt muralu.

3. Na podstawie decyzji Jury wyłoniony zostanie Laureat konkursu.

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.

5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

VIII. Nagroda

1. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje nagrodę, którą będzie umowa na projekt i wykonanie muralu w wysokości 12 000,00 zł netto.

2. Nagroda zostanie wypłacona po podpisaniu umowy i wykonaniu muralu na podstawie zawartej umowy.

3. Po ogłoszeniu wyników Laureat konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć Organizatorowi niezbędne dane do podpisania umowy. W przypadku niespełnienia wymagań nagroda przepada Laureatowi.

4. Nagroda stanowi wynagrodzenie za projekt muralu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do muralu na Ostrzeszowskie Centrum Kultury oraz wynagrodzenie za wykonanie muralu.

5. Fundatorem nagrody jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

IX. Sposób podania wyniku konkursu na projekt muralu do publicznej wiadomości

1. Wynik konkursu na projekt muralu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.ock.ostrzeszow.pl oraz facebook.com/ockfb

2. Laureat konkursu na projekt muralu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

X. Harmonogram konkursu na projekt muralu

1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.03.2020 r.

2. Ogłoszenie wyników: do 15.04.2020 r.

3. Realizacja projektu: maj/czerwiec 2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konkursu, o czym powiadomi uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ock.ostrzeszow.pl

XI. Unieważnienie konkursu na projekt muralu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt muralu

w przypadku:

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa;

2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu;

3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych;

4. Nie wyrażenie zgody na realizację projektu muralu przez Konserwatora Zabytków (strefa ochrony konserwatorskiej).

4. Sytuacji niezależnych od Organizatora

XII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu oraz promocja działalności Organizatora.

3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu oraz promocją działalności Organizatora.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

7. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej www.ock.ostrzeszow.pl facebook.com/ockfb

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO zawarta jest w Formularzu zgłoszeniowym.

XIII. Uwagi

1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.

2.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby Organizatora.

3. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść swoje uwagi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres [email protected]

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Konkursie. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu na projekt muralu.

4. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Informacje związane z konkursem można uzyskać w Ostrzeszowskim Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów, [email protected]

 

Dodatkowa informacja:

Inspiracja dla uczestników konkursu może stanowić twórczośc artysty Antoniego Serbeńskiego. Jego dzieła zobaczyć można tu: https://ock-ostrzeszow.pl/serbe-ski-digitalizacja

Ostrzeszów w malarstwie znajduje się tu: https://dziejeostrzeszowa.pl/kategoria/19/ostrzeszow-w-malarstwie-i-sztuce/

Ostrzeszów w malarstwie: Obraz widok na Borek i salę Hendrykowskiego to miejsce w którym aktualnie znajduje się budynek Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.