Statut OCK

Załącznik do Uchwały
Nr XIV/123/2004
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 marca 2004 roku z późn. zm.

STATUT

Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

I. Przepisy ogólne

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego zwane dalej OCK zostało powołane na mocy Uchwały Nr XXIV/205/92 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 1992 roku i działa na podstawie Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. z 1997 roku Dz. U. Nr 110 , poz. 421 z pózn. zm., zwanej dalej ustawa).

§ 1

Terenem działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury jest Miasto i Gmina Ostrzeszów.

§ 2

Całokształtem działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury kieruje Dyrektor powoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów na czas określony.

§ 3

1. Organem opiniodawczym oraz doradczym OCK jest Rada Programowa powołana przez dyrektora OCK po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej.

 2. Zasady działania Rady Programowej określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 4

 Nadzór nad dzialalnościa OCK sprawuje Rada Miejska Ostrzeszów.

§ 5

Ostrzeszowskie Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora.

§ 6

Ostrzeszowskie Centrum Kultury uywa pieczęci o treści :

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie.

§ 7

Siedzibą Ostrzeszowskiego Centrum Kultury jest miasto Ostrzeszów.

 

II. Cele i zadania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
 

§ 8

Glównym celem działania jest organizowanie oraz koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Do podstawowych zadań OCK naley w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) sprawowanie opieki nad zabytkami,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takze rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowan kulturalnych.

III. Struktura organizacyjna
 

§ 9

W skład Ostrzeszowskiego Centrum Kultury wchodzą następujące działy:

1) Dom Kultury z Kinem "Piast".

2) Muzeum Regionalne.

§ 10

Za prawidłową organizację działalności oraz realizację inicjatyw i kalendarza imprez instytucji odpowiada Dyrektor, który reprezentuje OCK na zewnatrz.

§ 11

Dyrektor kieruje dzialalnością OCK przy pomocy wyznaczonych pracowników instytucji wchodzących w skład struktury organizacyjnej OCK.

§ 12

W  czasie nieobecności Dyrektora OCK zastępuje go:

- w sprawach merytorycznych: pracownik OCK upoważniony przez Dyrektora,

- w sprawach finansowych:  główny księgowy OCK.

 

IV. Gospodarka finansowa
§ 13

Ostrzeszowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, samodzielną finansowo w trybie i na zasadach określonych w niniejszym statucie i przepisach szczególowych.

§ 14

Ostrzeszowskie Centrum Kultury samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej OCK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora uwzględniający wysokość dotacji organizatora.

§ 16

Za gospodarke finansowa OCK odpowiada Dyrektor.

§ 17

Źródłami finansowania działalności OCK są: przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z inne źródła.

§ 18

OCK na finansowanie swojej działalnosści bieżącej jest uprawnione do zaciągania kredytów bankowych.

§ 19

Ostrzeszowskie Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiazania z uzyskanych przychodów.

§ 20

Ostrzeszowskie Centrum Kultury jest instytucją upowszechniania kultury finansowaną z budżetu miasta i gminy.

 

V. Dzialałność gospodarcza
§ 21

Ostrzeszowskie Centrum Kultury może prowadzić działalność merytoryczn przynoszącą dochody finansowe oraz prowadzić dzialalność gospodarczą polegajacą na:

1. organizowaniu imprez estradowych,

2. inicjowaniu dochodowych imprez kulturalnych,

3. prowadzeniu giełd, jarmarków, biura ogloszeń,

4. świadczeniu usług w zakresie reklamy,

5. świadczeniu uslug w sprawie najmu pomieszczeń, sprzętu oraz oświetlenia,

7. prowadzeniu działalności gastronomicznej i handlowej,

8. prowadzeniu działalności wydawniczej,

9. świadczeniu uslug fotograficznych, filmowych i kserograficznych,

10. organizowaniu zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,

11. organizowaniu wycieczek krajoznawczych krajowych i zagranicznych,

12. organizowaniu warsztatów interpretacyjno - muzycznych, plenerów malarskich aukcji oraz wernisaży.

Dochody z działalności są dochodami OCK.

 

VI. Struktura organizacyjno - prawna
§ 22

Wewnetrzną strukturę organizacyjna OCK ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 23

Przełożonym Dyrektora jest Burmistrz, który pełni funkcję pracodawcy.

§ 24

1. . Powołanie Dyrektora następuje na okres od trzech do siedmiu lat. Powołanie może się odbyć w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

2. Komisje konkursowa powoluje Burmistrz. Rada Miejska na wniosek Burmistrza deleguje radnych do Komisji Konkursowej

§ 25

Dyrektora odwołuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej.

 

VII. Postanowienia końcowe
§ 26

Decyzję o likwidacji Ostrzeszowskiego Centrum Kultury podejmuje Rada Miejska w drodze uchwaly.

§ 27

Postawienie OCK w stan likwidacji wymaga uprzedniego podania do publicznej wiadomości, na 6 miesiecy przed zamierzonym terminem wydania uchwały likwidacyjnej o zamiarze i przyczynach tej decyzji.

§ 28

Przepisów o likwidacji nie stosuje sie w przypadku zmian w statutach instytucji.

§ 29

W przypadku likwidacji Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, celem informacji o której mowa w § 28 powinno byc stworzenie mozliwosci podjecia dzialan do zgromadzenia srodków niezbednych do dalszego funkcjonowania instytucji upowszechniania kultury na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 30

W przypadku likwidacji, zobowiazania i wierzytelnosci OCK przejmuje Miasto i Gmina Ostrzeszów.

§ 31

Zmiany niniejszego statutu moga byc dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia